Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tarnaleleszen

Tarnalelesz település a jól lehatárolt, KSH Nyilatkozatban megjelenített szegregátum területén élő, mélyszegénységben elő és elavult vagy hiányos iskolai végzettséggel bíró, hátrányos helyzetű emberek élet és lakáskörülményeinek javítását tűzte ki célul. Ehhez olyan komplex fejlesztési elképzelést kíván megvalóítani, mely az Európai Unió és a helyi emberek, a társadalmi környezet, az összefogó, együttműködő és konzorciumi partnerek támogatásával tud sikeresen megvalósulni.

A projekt megkezdésétől szociális munkások kerülnek alkalmazásra a 16-54 éves korosztályú célcsoport folyamatos támogatásához. A szociális munkások alkalmazásával az egyéni fejlesztési tervek elkészítését fontosnak tartjuk, hogy a családi fejlesztési tervvel koherens módon megkezdődhessen a jelenlét típusú fejlesztés.

A Csillagpontban nemcsak a napi kapcsolattartásra nyílik lehetőség, hanem a szolgáltató pontot a közszolgáltatások minél gyorsabb eléréséhez is alkalmassá tesszük számítógép és internet hozzáféréssel, továbbá a mosási lehetőséget is biztosítani fogjuk.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a különböző közösségi programok közelebb hozzák egymáshoz az embereket, lehetőség nyíljon a másik ember személyiségének a mélyebb megismerésére a közös célok érdekében végzett tevékenységek során.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a család fejlesztésében a különböző generációk együttélését és a velük való foglalkozást: így a 0-tól az időskorúakon keresztül is foglalkozni kívánunk az emberekkel. A 16-54 éves korosztályon kívül a közvetett célcsoporthoz tartozó embereket és a társadalmi környezet, a település többi lakóját is aktív közreműködővé kívánjuk tenni, annak érdekében, hogy a lakosság érezze, hogy a település egészének érdeke a kirekesztettek és a szegény körülmények között élők életminőségének a javítása, befogadása.

Célunk, hogy a telepen élők szociális, képzettségi, munkaerő-piaci, és egészségügyi helyzetüket meg- és felismerjék. Hátrányaik leküzdésére általuk is el/befogadott fejlesztési tervek készüljenek.

A projekt megvalósítása során és utána növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási, egészségügyi programokba be kapcsolódnak. A helyi és a környékbeli munkavállalókkal fel kívánjuk venni a kapcsolatot, hogy a különböző képzések és munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programok után munkalehetőségeket felmérjük a célcsoport számára.

Konzorciumi partnerként az AlterEgo Egyesület végzi az egészségügyi programok, szűrések, családterápiai összejövetelek szervezését, lebonyolítását. A cég nagy tapasztalattal rendelkezik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózásának támogatásával kapcsolatos tevékenységekben, hiszen több, a témához illeszkedő, támogatott projekt végrehajtását végezték már.

A projekt komplexitása abban is megnyilvánul, hogy széleskörű partnerségben valósítjuk meg terveinket. A tervezésbe bevontuk a helyi tapasztalatokkal bíró jóléti szolgáltatást biztosító szervezeteket, a célterületen, illetve a településen élő lakosság képviselőit, a helyi politikai (többségi és kisebbségi) élet szereplőit, valamint egy – a célcsoport megsegítésében tapasztalattal rendelkező – civil szervezetet. Célunk egy olyan támogató és megtartó, közösségi hálózat elindítása, amely a konfliktusmentesebb együttélés támogatója. A közös munkák során a résztvevők tapasztalatot cserélhetnek a témában már működő és még újdonságnak számító jó gyakorlatokról, elmondhatják a témában szerzett tapasztalataikat.

 

A projekt kódja: EFOP-1.6.2-16-2017-00016

A projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tarnaleleszen

A támogatás összege: 197 422 049 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt kezdete: 2018.09.01.

A projekt zárása: 2022.06.30.

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT Tarnalelesz október5 ok

Sajtóközlemény I

EFOP162 zarosajtokozlemeny Tarnalelesz
Színezd át az életed kreatív lélektúra TARNALELESZ 2020. SZEPTEMBER 23-24. KÖNYVTÁR